Strona trzecia

Strona trzecia Art. 4 pkt 10 RODO „Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Kto może być stroną trzecią? osoba fizyczna osoba prawna organ publiczny jednostka

Więcej

Organ nadzorczy

Organ nadzorczy Art. 4 pkt 21 RODO „Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 [RODO]. Kim jest organ nadzorczy? To niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie na warunkach określonych przepisami RODO. Każde państwo członkowskie UE ma obowiązek ustanowić niezależny organ nadzorczy. Organy nadzorcze są organami publicznymi, które

Więcej

Odbiorca

Odbiorca Art. 4 pkt 9 RODO „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;

Więcej

Przedstawiciel

Przedstawiciel Kliknij tutaj Definicja art. 4 pkt 17 RODO „Przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z [RODO].    Kto może być przedstawicielem?  

Więcej