Organ nadzorczy

Organ nadzorczy Art. 4 pkt 21 RODO „Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 [RODO]. Kim jest organ nadzorczy?  

Odbiorca

Odbiorca Art. 4 pkt 9 RODO “Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest

Przedstawiciel

Przedstawiciel Kliknij tutaj Definicja art. 4 pkt 17 RODO “Przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora

Administrator

Administrator Administrator “Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli

Państwo trzecie

Państwo Trzecie Nie. To nie jest Trzeci Świat. Większość z nas wie, że Stany Zjednoczone Ameryki uważane jest za państwo trzecie w rozumieniu RODO. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że państwem

Zgoda

Zgoda  Art. 4 pkt 11 RODO „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących