Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający Definicja art. 4 pkt 8 RODO “Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu

Przetwarzanie

Przetwarzanie Definicja art. 4 pkt 2 RODO „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką

Dane Osobowe

Dane Osobowe Definicja art. 4 pkt 1 RODO “Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba