Jak "wylosować" zwycięzcę w konkursie na Instagramie?

dla Przedsiębiorców

Jak „wylosować” zwycięzcę w konkursie na Instagramie? Takie pytanie zadała mi ostatnio jedna z czytelniczek. No właśnie? Jak losować, aby nie uznano, że nasz konkurs, to nie konkurs tylko loteria promocyjna. Należy się jednak zastanowić Czy w konkursie w ogóle można losować zwycięzcę?

Konkurs można zorganizować na kilka sposobów. Jednak najprostszy i chyba najbardziej popularny to konkurs poprowadzony w formie publicznego przyrzeczenia nagrody konkursowej za najlepsze dzieło lub czynność. Taka forma jest najczęściej wybierana przy organizowaniu nieskomplikowanych konkursów sprowadzających się do wykonania prostego zadania konkursowego.

Czym zatem jest to publiczne przyrzeczenie?

Przyrzeczenie publiczne (zwykłe)  to jednostronna czynność prawna przyrzekającego stanowiąca publiczną obietnicę spełnienia świadczenia za oznaczone zachowanie się.  

Przyrzekający nagrodę to podmiot, który oświadcza, że za wykonanie określonej czynności lub dzieła należy się nagroda dla autora najlepszej pracy. Od przyrzekającego należy odróżnić organizatora, który zajmuje się organizacją konkursu, w tym w szczególności przyjmowaniem zgłoszeń konkursowych, ogłoszeniem wyników. Najczęściej przyrzekającym i organizatorem jest ta sama osoba (podmiot), więc dla uproszczenia w dalszej części artykułu przyrzekający będzie określany właśnie tym mianem (organizatorem).

Art. 919 Kodeks cywilny

§ 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

§ 2. Jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność wykonała.

Konkurs jako szczególna forma przyrzeczenia publicznego

Szczególną formą przyrzeczenia publicznego jest przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej zwane w skrócie konkursem. Konkurs może dotyczyć każdej dziedziny życia, a jego zadanie konkursowe może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny.

Niejednokrotnie widzimy konkursy, które posiadają różnorodne zadania konkursowe.

Przykładowo:

  • Wymyślenie nazwy nowego plannera
  • Udzielenie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego lubisz do mnie zaglądać?”
  • Wykonanie kreatywnego zdjęcia
  • Wskazanie celi sportowych na wiosnę

Czy mogę wylosować zwycięzcę?

Nie. Nagroda konkursowa należy się za najlepszą pracę (czynność lub dzieło) spośród prac zgłoszonych na konkurs. Uczestnicy konkursu konkurują. Rywalizacja uczestników i brak elementu losowości to jest z głównych cech odróżniających konkurs od loterii promocyjnej. W przypadku konkursu to indywidualne starania, twórczość uczestników wpływa na uzyskanie nagrody. 

Art. 921 Kodeks cywilny

§ 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.

§ 2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

§ 3. Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.

Czy mogę wybrać zwycięzcę według własnego widzimisie?

Tak. Celem konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszonych zadań konkursowych tej najlepszej i przyznanie jej autorowi nagrody. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego albo komisji konkursowej (sądu konkursowego), o ile zdecydowano o jego powołaniu. Jak widać wyłonienie zwycięzcy ma charakter uznaniowy, ale organizator musi określić kryteria jakie będą brane pod uwagę przy ocenie nadesłanych zgłoszeń konkursowych. Uczestnicy muszą wiedzieć jakie kryteria będą brane pod uwagę. Nie mogą być zaskakiwani. 

[…] ocena uczestników konkursu oraz ich dzieł (czynów) pozostawiona jest całkowicie swobodnemu uznaniu organizatora, o ile nie zastrzeże on inaczej w ogłoszonym przyrzeczeniu publicznym. W doktrynie panuje utrwalony pogląd, że ocena dokonywana przez przyrzekającego jest swobodna, ma charakter ostateczny i nie podlega kontroli.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV C189/12, Lex 

Dokonując oceny zgłoszonych do konkursu prac (nawet jeżeli przybierają one postać komentarza pod postem) należy dokonać ich oceny zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Ocena formalna polega na zweryfikowaniu czy praca oraz osoba zgłaszająca pracę spełnia warunki określone przez nas w regulaminie konkursowym. Ocena merytoryczna to inaczej wybór najlepszego dzieła lub czynności.

Podsumowując:

W konkursie organizowanym jako przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej nie ma możliwości wylosowania zwycięzcy. Należy dokonać oceny – zarówno formalnej, jak i merytorycznej – wszystkich zgłoszonych prac. Ocena ta ma charakter subiektywny.

Warto zapamiętać!

Zasadniczo pojęcie konkursu zawiera w sobie kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, określającym m.in. organizatora i uczestników konkursu, zasady rywalizacji, zasady wyboru zwycięzców i nagrody. Następnie uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, określone w regulaminie, które z samej natury konkursu winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie budzi też wątpliwości, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Wyrok NSA z dnia 22 marca 2017 r., II FSK 394/15, Lex

Inne wpisy dotyczące konkursu

Zagadnienie konkursu poruszałam kilkukrotnie na Instagramie. Zajrzyj również tam. 

 

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm. 
  2. G.Sikorski, komentarz do art. 921, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019, Le
  3. Wyrok NSA z 22 marca 2017 r., II FSK 394/15, Lex
  4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV C189/12, Lex 

Niebawem ukaże się E-book

Na początku maja ukaże się mój e-book na temat legalnego konkursu w social mediach. Jeżeli chcesz być na bieżąco zapisz się do mojego newslettera. Subskrybenci dowiedzą się o nim pierwsi. 

.