Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm., dalej jako „rozporządzenie”) wprowadziło na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem (SARS-CoV-2 albo COVID-19). Zgodnie z rozporządzeniem stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje od 14 marca 2020 r. do odwołania.

Decyzja Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego pozwoliło na zastosowanie w celu przeciwdziałania epidemii koronowirusa różnego rodzaju ograniczeń czy obowiązków w wielu sferach życia, w tym w odniesieniu do działalności gospodarczej. Wprowadzone na mocy rozporządzenia środki prewencyjne polegają na ograniczeniu określonego sposobu przemieszczania się, ograniczeniu lub zakazie obrotu używania określonych przedmiotów, ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy czy zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. Decyzja Ministra Zdrowia dotknęła także przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20.

Co oznacza stan zagrożenia epidemicznego?

Definicję stanu zagrożenia epidemicznego określa art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm., dalej jako „ustawa”) i oznacza sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.

Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z rozporządzeniem ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty związane z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania oznacza całkowity zakaz prowadzenia ww. działalności (§5 ust. 1 pkt 1 lit. g w zw. z §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Kogo to dotyczy?

Zakaz prowadzenia działalności dotyczy wszystkich obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

– ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),

– kwaterach dla gości i bungalowach,

– domkach lub chatach, bez obsługi,

– gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),

– schroniskach młodzieżowych i górskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z,

– zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.

Chodzi zatem głównie o domki wypoczynkowe, ośrodki kolonijne i pozostałe obiekty wypoczynkowe takie jak: ośrodki wczasowe, szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery dla gości, domki lub chaty (bez obsługi), gospodarstwa wiejskie (agroturystyka) oraz schroniska młodzieżowe i górskie.

Zakazem prowadzenia działalności nie są objęte hotele i obiekty o podobnym charakterze, takie jak pensjonaty, zajazdy czy motele (PKD 55.10).

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000433, 19.03.2020 r.
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570, 19.03.2020 r.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 r. Nr. 251 poz.1885), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072511885, 19.03.2020 r.

 

Dodaj komentarz