Prawo Pracy

Przygotowanie pracowników do pracy, nawiązanie i rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, przygotowywanie regulaminów i procedur, w tym zapewnienie bezpieczeństwa BHP, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów w zakresie odpowiedzialności materialnej pracownika, zachowanie poufności czy zakaźnie konkurencji.

Radca prawny Natalia Stojanowska ukończyła kurs z zakresu praw pracowniczych jako praw człowieka w ramach projektu „Program europejski dla Edukacja praw człowieka w zakresie prawa Specjaliści w Unii Europejskiej” (HELP w UE).

Pomoc prawna w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji związanej z prawem pracy. Przygotowanie dokumentacji, tj. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, różnego rodzaju umów, w tym umów o pracę, umów menadżerskich, umów o zachowaniu poufności czy dotyczących zakazu konkurencji.

Przygotowanie opinii prawnej w ramach, której prezentowane jest stanowisko na sprawę rozpatrywaną przed sądem lub innym organem, z uwzględnieniem przedstawionych dowodów w danym postępowaniu. W ramach opinii prawnej przedstawiam propozycje działań pozwalających doprowadzić Klienta do założonego celu. Dokonuję analizy i kwalifikacji konkretnego stanu faktycznego, a także – pod kątem prawnym dokumenty, tj. umowy, oświadczenia, porozumienia czy regulaminy.

Doradztwo prawne w trakcie toczących się negocjacji. Zastępstwo procesowe Klienta przez sądami powszechnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Państwową Inspekcją Pracy.

Szkolenia zarówno stacjonarne, jak i e-learningowe. Szkolenia kierowane są zarówno do nowo zatrudnionych pracowników, poszczególnych działów, a także kadry menadżerskiej. Certyfikaty za udział w szkoleniu.