Prawo Rodzinne

Wsparcie w sprawach o alimenty, ustaleniu kontaktów z dziećmi, uregulowanie władzy rodzicielskiej, ustaleniu miejsca pobytu dziecka, przysposobienia, separacji, rozwodu, ustaleniu rozdzielności majątkowej przez sąd, ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa, podziału majątku byłych małżonków, a także w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Opracowanie dokumentów, tj. pozwy o rozwód, separacje, rozwiązanie przysposobienia, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o alimenty, wniosek o ubezwłasnowolnienie, uregulowanie władzy rodzicielskiej. Wsparcie podczas podejmowania decyzji w sprawach spadkowych, darowizn, adopcyjnych (przysposobienia), ustalenia rodziny zastępczej czy ubezwłasnowolnienia.

Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, organami administracji publicznej.