Radca Prawny

Natalia Stojanowska

Publikacje

 1. Instytucja konkubinatu na tle prawa polskiego, Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych nr 4(4)/2009
 2. Orzeczenia prawnie nieistniejące, Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych nr 2(6)/2010
 3. Zenon Knypl, Eksmisja i prawa człowieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Wyd. Currenda, Sopot 2012, s. 202 (recenzja książki), Nowa Currenda nr 5/2012
 4. Wydanie rzeczy ruchomej należącej do dłużnika znajdującej się we władaniu osoby trzeciej, Nowa Currenda nr 2/189/297/2012, Sopot 2012.
 5. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz obowiązek wykazania umocowania przez pełnomocnika wierzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Nowa Currenda nr 3/190/298/2012, Sopot 2012.
 6. Ekspektatywa, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 1/2012, Sopot 2012.
 7. Nowelizacja postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot 2012.
 8. Zenon Knypl, Eksmisja i prawa człowieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Wyd. Currenda, Sopot 2012, s. 202 (recenzja książki), Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot 2012.
 9. Nowelizacja postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, Nowa Currenda nr 5/192/300/2012, Sopot 2012
 10. Nowe formy zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym, Nowa Currenda nr 7/194/302/2012, Sopot 2012
 11. Etyka zawodowa aplikanta komorniczego, Nowa Currenda nr 7/194/302/2012, Sopot 2012
 12. Międzynarodowa Konferencja zawód komornika wczoraj, dziś, jutro – Karpacz 28-31 maja 2012, Nowa Currenda nr 6/193/301/2012, Sopot 2012
 13. Trzeci Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (sprawozdanie), Nowa Currenda nr 12/199/307/2012, Sopot 2012
 14. Reorganizacja sądów rejonowych, Nowa Currenda nr 12/199/307/2012, Sopot 2012
 15. Egzekucja należności zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Nowa Currenda nr 3/202/310/2013, Sopot 2013
 16. Odpowiedzialność karna komornika sądowego za ujawnienie tajemnicy zawodowej, Nowa Currenda nr 5/2013, Sopot 2013
 17. Szkolenia, szkolenia, szkolenia…-relacja ze szkolenia Izby Komorniczej w Gdańsku, Nowa Currenda nr 6/205/313/2013, Sopot 2013
 18. Recenzja: Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – autorzy: Zenon Knypl, Zbigniew Merchel, wyd. 4, Warszawa 2013r.
 19. Protokół stanu faktycznego, Nowa Currenda nr 8/207/.315/2013, Sopot 2013, s.82-86
 20. Obowiązek wydania postanowienia o przekazaniu sprawy w trybie art. 773.1 k.p.c., Nowa Currenda nr 10/209/317/2013, Sopot 2013
 21. Wniosek o udzielenie pomocy lub asysty, Nowa Currenda nr 10/209/317/2013, Sopot 2013
 22. Sprzedaż przedmiotów ulegających szybkiemu zniszczeniu, Nowa Currenda nr 10/209/317/2013, Sopot 2013
 23. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego, Nowa Currenda nr 1/2014, Sopot 2014
 24. Egzekucja grzywien, Nowa Currenda nr 3/2014, Sopot 2014, s. 80-91
 25. V Seminarium Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, Nowa Currenda nr 4/2014, Sopot 2014
 26. VI ogólnopolskie seminarium dyskusyjne Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, Nowa Currenda nr 5/2014, Sopot 2014
 27. Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, Karpacz, 14-15 maja 2014r. (wybrane wykłady, cz. I), Nowa Currenda nr 6/2014, Sopot 2014
 28. Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, Karpacz, 14-15 maja 2014r. (wybrane wykłady, cz. II), Nowa Currenda nr 7/2014, Sopot 2014
 29. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. I), Nowa Currenda nr 8/2014, Sopot 2014
 30. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. II), Nowa Currenda nr 9/2014, Sopot 2014
 31. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. III), Nowa Currenda nr 10/2014, Sopot 2014
 32. Nowe książki prawnicze. Zenon Knypl, Eksmisja a prawa człowieka. Recenzja, Nowa Currenda dodatek naukowy, ISSN 1508-0641, 2015
 33. Prawo do przyjmowania spraw z wyboru spoza rewiru nagrodą dla komornika za efektywne i skuteczne działanie, Nowa Currenda nr 3/2015, Sopot 2015
 34. Nowe książki prawnicze. Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika. Recenzja, Nowa Currenda nr 3/2015, Sopot 2015
 35. Recenzja monografii dr. Marcina Uliasza Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza, Wolters Kluwer 2016, PPE 9/2016
 36. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2013 r., III Cz 308/13, Nowa Currenda – Dodatek naukowy nr 1/2016
 37. Dwugłos w sprawie przejęcia kancelarii przez zastępcę komornika, Nowa Currenda – Dodatek Naukowy nr 1/2015 (współautor; wspólnie z SSA w stanie spoczynku Z. Knyplem)
 38. Monitor Postępowania Egzekucyjnego – narzędzie stworzone z myślą o komornikach sądowych, Nowa Currenda – Dodatek praktyczny 1/2018
 39. Życiorys Sędziego Zenona Knypla (1934–2016) [w:] Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, pod red. G. Sikorski, Z. Szczurek, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2017, s. 397
 40. Wynagrodzenie zastępcy komornika powołanego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, PPE 8/2017
 41. Kwalifikacje osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych, RODOInformator 06/2018
 42. Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych lub podmiotu przetwarzającego za naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych, RODOInformator 05/2018
 43. Analiza prawna statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO, RODOInformator 03/2018,
 44. 7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle RODO, RODOInformator 02/2018
 45. Outsourcing usług w kancelarii komorniczej a RODO, RODOInformator 04/2019
 46. Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODOInformator 02/2018
 47. Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w świetle RODO, RODOInformator 05/2018
 48. Przetwarzanie danych osobowych na innej podstawie niż umowa, RODOInformator 04/2018
 49. Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, pod red. G. Sikorski, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2019 (współautor)
 50. Rejestr czynności przetwarzania, Nowa Currenda nr 3/2018, s. 49 – 56
 51. Ulga prorodzinna jako przedmiot egzekucji sądowej, Nowa Currenda – Dodatek naukowy 1/2019
 52. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez komorników i asesorów komorniczych, Nowa Currenda nr 5/2019
 53. Opinia prawna z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki komornika (egzamin komorniczy), Nowa Currenda nr 6/2019
 54. Postanowienie o kosztach, Nowa Currenda nr 7/2019
 55. Obowiązki patrona aplikanta komorniczego, Nowa Currenda nr 10/2019
 56. Zawieszenie aplikanta komorniczego w czynnościach, Nowa Currenda nr 11/2019
 57. Profilowanie dłużników w kancelarii komorniczej. Czy komornik profiluje dłużników?, RODOInformator 2019
 58. DO których procesów występujących w kancelarii komorniczej należy przeprowadzić DPIA?, RODOInformator 11/ 2019
 59. Prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, RODOInformator 2019
 60. Problematyka retencji danych w kancelarii komorniczej, RODOInformator 08/2019
 61. Odpowiedzialność administracyjnoprawna komornika sądowego jako administratora danych osobowych, RODOInformator 08/2019
 62. Wpływ ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 na obowiązku informacyjne komornika sądowego, RODOInformator 2019
 63. Asesorzy jako członkowie samorządu, Nowa Currenda 1/2020
 64. Praca zdalna, Nowa Currenda nr 5/2020
 65. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego wskutek siły wyższej, Nowa Currenda nr 5/2020
 66. Wykonywanie kopii zapasowej w kancelarii komorniczej, Nowa Currenda nr 6/2020
 67. Problematyka zryczałtowanych kosztów utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisy obrazu i dźwięku (niepub.).
 68. Obowiązek stosowania przez komornika najmniej uciążliwego sposobu egzekucji, Nowa Currenda nr 7/2020
 69. Zawieszenie oraz umorzenie postępowania na wniosek strony, Nowa Currenda nr 7/2020
 70. Jak zarabiać legalnie bez firmy? Działalność nierejestrowana,  I. Czaplewska (współautor) e-book, sierpień 2020, self publishing
 71. Jak wdrożyć RODO w kancelarii? [w:] Twoja własna indywidualna kancelaria. Jak ją założyć, A. Światłoń (red.), Kraków 2020, self-publishing
 72. Szczegółowe zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. Komentarz, pod red. M. Jaranowski, N. Stojanowska, Warszawa 2021, Wydawnictwo C.H. Beck
 73. Jak legalnie wysłać newsletter? Lider Branży Edukacyjnej nr IV/202
 74. Analiza instytucji sabbatical na tle prawa polskiego, MoP 4/2021
 75. Konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem, e-book, lipiec 2021, self publishing
 76. Konkurs jako forma promocji gabinetu kosmetycznego na portalach społecznościowych, Aesthetic Cosmetology, ACM 4/2021
 77.