Regulamin Webinaru

 I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  • ogólne warunki organizacji i przebiegu Webinaru,
  • prawa i obowiązki Uczestników Webinaru,
  • zasady i sposób świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Uczestników,
  •  tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Organizator podaje adres elektroniczny: kontakt@stojanowska.com. 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Formularz – interaktywny formularz zapisu dostępny na stronie internetowej podanej przez Organizatora umożliwiający zapis na pojedynczy  Webinar,  w tym poprzez podanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu. 
 2. Organizator – Natalia Stojanowska prowadzącą dzialalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Bohaterów Września 1939 r., nr 1, lok. 4, 82-224 Szymankowo.
 3. Platforma –serwis internetowy GetResponse dostępny pod adresem getresponse.pl, którego właścicielem jest GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000187388, NIP: NIP 9581468984, REGON 192998251, o kapitale zakładowym 5.559.840 złotych.
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin.
 5. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Uczestnik – osoba, które wypełniła formularz rejestracyjny i otrzymała potwierdzenie zapisu na Webinar. 
 7. Umowa –umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, której przedmiotem jest udział w Webinarze.
 8. Webinar  – bezpłatne szkolenie organizowana przez Organizatora prowadzone w formie pojedynczych lub w formie cyklicznych spotkań za pośrednictwem Platformy.
 9. Wykładowca – osoba fizyczna prowadząca Webinar, która odpowiada za jej merytoryczną treść.

III. Warunki  uczestnictwa Webinaru

 1. Uczestnik może zgłosić swój udział w Webinarze poprzez wypełnienie Formularza wskazując swoje imię oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Organizator udostępnia każdorazowo link do formularza rejestracyjnego Webinaru, który dostępny jest pod linkiem https://www.instagram.com/akademia.praktyka
 3. Termin, godzina rozpoczęcia, dane osobowe Wykładowcy oraz przedmiot Webinaru każdorazowo jest podawany przez Organizatora na stronie z Formularzem.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Webinaru o czym niezwłocznie poinformuje każdego z Uczestników drogą mailową.
 5. Webinar przeprowadzony będzie w formie online z wykorzystaniem Platformy.
 6. Udział w Webinarze jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Webinar ma charakter zamknięty. 
 8. Liczba miejsc dostępnych na szkolenie jest ograniczona i wynosi 100 osób, chyba, że co innego wynika z informacji umieszczonej obok Formularza. O zakwalifikowaniu się na Webinar decyduje kolejność zgłoszeń. 
 9. W Webinarze mogą wziąć udział wyłącznie, które zapisały się na Webinar i otrzymały potwierdzenie zapisu. 

IV. Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
 2. Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie (okienka) checkboxa.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Webinarze w każdej chwili. 
 4. Uczestnik w ramach uczestnictwa w Webinarze zobowiązuje się przestrzegać zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także korzystać z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw i dobrego imienia osób trzecich oraz nie naruszając uzasadnionych interesów Organizatora.
 5. Uczestnik w trakcie Webinaru ma prawo zadawania pytań poprzez korzystanie z narzędzia czatu. Pytanie Uczestnika widoczne jest wyłącznie dla Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru pytań, na które udzieli odpowiedzi.
 6. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności  Platformy dostępne od adresem:
 7. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku ani obrazu ze Webinaru bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 8. Uczestnik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Platformy w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Platformy oraz Webinaru, a także w sposób niezakłócających działań podejmowanych przez innych Uczestników.

V. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby miejsc w Webinarze lub zmiany lub odwołania terminu Webinaru. 
 2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu Organizator ma prawo zablokować Uczestnikowi dostęp do Webinaru. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zakłócenia w działaniu podczas Webinaru nie leżące po stronie Organizatora;
  2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie,
  3. zdarzenia spowodowane siłą wyższą,
  4. niedostępność Platformy.
 4. W zakresie w najszerszym dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów prawa Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju skutki związane z korzystaniem przez Uczestnika ze Webinaru, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność skorzystania przez Uczestnika ze Webinaru.
 5. Webinar jest wyrażeniem opinii Wykładowcy na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie materii poruszanej na Webinarze. Organizator lub Wykładowca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zdobytej przez Uczestnika podczas Webinaru. 

 VI. Wymagania techniczne i technologiczne

 1. Udział w Webinarze możliwy jest pod warunkiem spełnienia po stronie Uczestnika minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies;
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 2. Do korzystania z funkcjonalności Webinaru lub Platformy niezbędne jest podłączenie w jego czasie prawidłowo działających słuchawek lub głośników oraz mikrofonu. Słuchawki, głośniki i mikrofon nie powinny być jednocześnie używane przez inne aplikacje.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych na Platformie podejmowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet.
 1.  

VIII. Usługa elektroniczna

 1. Umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na udział w Webinarze zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Organizatora udziału Uczestnika w Webinarze. 
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Webinarze do momentu jego rozpoczęcia, a także w jego trakcie. 
 3. Usługa elektroniczna ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia Webinaru.
 4. Umowa jest zawarta na czas określony i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia Webinaru.
 5. Każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie elektronicznej kontakt@stojanowska.com. 
 6. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

IX. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe używane podczas Webinaru zostały opracowane przez Organizatora i są chronione prawami autorskimi. 
 2. Organizator posiada autorskie prawa majątkowe lub licencje do materiałów szkoleniowych powstałych i udostępnionych w trakcie Webinaru.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymywanych materiałów jest zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora.
 4. W przypadku udostępnienia nagrania z Webinaru Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z nagrania wyłącznie dla potrzeb własnych Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani udzielania dalszych licencji.

X. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@stojanowska.com
 3. Organizator zaleca podanie w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. Podanie danych, o których mowa w ustępie powyżej jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej, na której został zamieszczony, a na żądanie Uczestnika – nieodpłatnie udostępniony Uczestnikowi w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu. 
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie, do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiany w Regulaminie pozostają bez wpływu na Umowy zawarte przed tą zmianą.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.