Regulamin Sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Natalia Stojanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska. ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 1, lok. 4, 82-224 Szymankowo, NIP: 7422025606.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Informacje o Produktach/Usługach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy lub ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Sklepu z przyczyn technicznych.
 5. Akceptacja Regulaminu Sklepu jest dobrowolna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług. Klient składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu, bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu określa w szczególności: a) rodzaj oraz zakres Produktów/Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu; b) warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu; c) warunki i zasady zawierania Umów Sprzedaży; d) zasady płatności i warunki dostawy; e) tryb postępowania reklamacyjnego oraz odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta
 7. Sprzedawca udostępnia Klientowi Regulamin Sklepu w sposób nieodpłatny w zakładce Regulamin Sklepu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Treść niniejszego Regulaminu Sklepu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu lub zapisanie na nośniku.
 8. Klient nie może dokonywać zakupu w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób: a) zgodny z niniejszym Regulaminem Sklepu; b) przepisami prawa; c) niezakłócający jego funkcjonowanie; d) zgodnie z dobrymi obyczajami e) poszanowanie dóbr osobistych innych podmiotów
 10. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczanych w ramach Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 11. W ramach korzystania ze Sklepu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Sklepie naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

II. Dane kontaktowe

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Sprzedawca podaje swoje dane: Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 1, lok. 4, 82-224 Szymankowo, NIP: 7422025606; adres e-mail: kontakt@stojanowska.com; tel. + 48 795-385-712, +1 971-329-7083 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu). Konto bankowe Mbank nr: 75 1140 2004 0000 3802 8025 3737.

III. Definicje

 Użyte w Regulaminie Sklepu pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dane płatności – rodzaj Usługi Elektronicznej, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, podanie danych osobowych Klienta, a także sposobu dostawy i płatności.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 196 4. R Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu lub dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produktu lub Usługi do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów lub Usług.
 8. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 9. Produkt– produkt, w tym produkt stanowiący treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy o prawach konsumenta, który jest prezentowany w ramach Sklepu przeznaczony do sprzedaży, m.in. e-booki, wzory pism.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin Sklepu– niniejszy regulamin sklepu.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.)
 13. Sklep – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem stojanowska.com/sklep i jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów lub Usług.
 14. Sprzedawca – Natalia Stojanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska. ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 1, lok. 4, 82-224 Szymankowo, NIP: 7422025606, która jest administratorem strony internetowej pod adresem stojanowska.com, w tym sklepu dostępnego pod adresem www.stojanowska.com/sklep.
 15. Usługi – usługa, która jest prezentowana w ramach Sklepu przeznaczona do sprzedaży, m.in. konsultacje telefoniczne.
 16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
 17. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży, umowa świadczenia usług, licencja lub inna umowa dotycząca Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 19. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 20. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 21. Ustawa o Inspekcji Handlowej – ustawa z dnia 15 grudnia 2002 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.)
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza Dane płatności, polegające na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży tych Produktów lub Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Sklepu.

IV. Wymagania techniczne i technologiczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Sklepu i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz działań podejmowanych przez innych Klientów.
 2. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta minimalnych wymagań technicznych: a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies; c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej; d) program spełniający wymagania techniczne pozwalające na pobranie dokumentów, tj. pliki pdf, doc, docx, pdf, xml, mobi lub umożliwiający świadczenie usługi np. WhatsApp, Zoom, Skype itp.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL.

V. Usługi Elektroniczne

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: a) Koszyk; b) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach strony stojanowska.com.
 2. Korzystanie z Koszyka jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
 3. Usługa Elektroniczna Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 4. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w pkt II Dane kontaktowe niniejszego Regulaminu Sklepu.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów: a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływające na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie Sklepu; c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się przepisy niniejszego Regulaminu Sklepu poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych niniejszym Regulaminem Sklepu.

VI. Proces sprzedaży

 1. W celu zamówienia Produktu/Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową stojanowska.com/sklep, a następnie dokonać wyboru Produktu/Usługi podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów lub Usług, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów lub Usług do Koszyka.
 3. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu Produktu lub Usługi, Klient powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie, w zależności od decyzji Klienta, można dokonać dalszych zakupów lub klikając przycisk „Zobacz koszyk” przejść do finalizacji Zamówienia. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Klient zostanie przeniesiony do podstrony Sklepu, na którą wyświetli się informacja prezentującą wybrane produkty, ich cenę, ilość oraz kwotę, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów lub Usług.
 1. Jeżeli Klient posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon.
 2. W celu sfinalizowania Zamówienia Klient powinien nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy”, Klient zostanie przeniesiony na podstronę Sklepu, w której zobowiązany będzie do podania danych płatności.
 3. W ramach tej podstrony Klient ma jeszcze możliwość dodania kuponu rabatowego. Na podstronie Sklepu pojawi się komunikat „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”. Po naciśnięciu napisu „Kliknij tutaj, aby dodać kod” pojawi się specjalne okienko do dodania kodu kuponu, w którym należy wpisać posiadany kod, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Klienta Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: a) imię; b) nazwisko; c) ulica; d) kod pocztowy; e) miasto; f) adres e-mail, a w przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo: a) nazwa firmy; b) numer NIP.
 5. Po prawidłowym wypełnieniu Dane płatności, Klient powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 6. Po prawej stronie podstrony Sklepu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty oraz informacją o możliwych sposobach Płatności.
 7. W ramach Sklepu istnieje możliwość dokonania wyboru Płatności: a) Tradycyjny przelew bankowy, w ramach, którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe podane w pkt II niniejszego Regulaminu Sklepu. Przy dokonywaniu przelewu Klient powinien użyć numer zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy; b) PayU.
 8. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Klient powinien: a) zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin Sklepu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Sklepu”, który zawiera aktywny link w kolorze złotym, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona z Regulamin Sklepu. Akceptacja Regulaminu Sklepu jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia; b) zaakceptować uprzednio przeczytaną Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę Prywatności”, który zawiera aktywny link w kolorze złotym, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona z Polityka Prywatności. Akceptacja Polityki Prywatności jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 9. Po zaakceptowaniu okienek, o których mowa w pkt 10 powyżej, Klient powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty. Klient ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 10. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Sklep będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu Sklepu.
 12. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami zamówienia. Z tą chwilą Umowę Sprzedaży Produktów lub Usług uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem Sklepu.
 13. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Dane płatności.
 14. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 15 niniejszego punktu Umowy. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

VII. Cena produktów

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i zawiera podatki, w tym podatek od towarów i usług (cena brutto).
 2. Informacje o cenie Produktu lub Usługi, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Sklepie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie lub Usłudze.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów lub Usług prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie/a, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

VII. Dostawa i płatność

 1. Dostawa Produktu realizowana jest w postaci linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Dane płatności, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty.
 2. Dostawa zamówionego Produktu odbywa się nieodpłatnie.
 3. Dostawa Usługi realizowana jest telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość w terminie indywidualnym uzgodnionym przez strony.
 4. Klient może wybrać następujące Płatności za zamówione Produkty lub Usługi: a) Tradycyjny przelew bankowy, w ramach, którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe podane w pkt II niniejszego Regulaminu Sklepu. Przy dokonywaniu przelewu Klient powinien użyć numer zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy; b) Przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem systemu PayU. Zamówienie na podstawie systemu płatności PayU nastąpi po otrzymaniu przelewu. Regulamin przelewu elektronicznego realizowany jest przez pośrednika płatności internetowych, dostępny jest pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/?fbclid=IwAR1dHnTHCLrcH-jQPLxNC9Hy7K_dL2v0C9SaVLpVhSXE8f1OtTbY4jpp4FU
 5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres wskazany w formularzu Dane płatności.

 VIII. Prawa własności intelektualnej i prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także wzorców, formularzy, logotypów zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 2. Produkty, w tym Produkty elektroniczne oraz Usługi świadczone przez Sprzedawcę, które dostępne są w Sklepie stanowią własność intelektualną Sprzedawcy, są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.
 3. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu (Licencja).
 4. Sprzedawca udziela Licencji Klientowi wyłącznie na następujących polach eksploatacji: a) jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;  b) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk w formacie pdf., doc oraz docx, xml; c) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową – chyba, że w opisie Produktu postanowiono inaczej.
 1. Licencja nie obejmuje prawa Klienta do:a) kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu; b) tworzenie na bazie Produktu lub jego części produktów pochodnych; c) przekazywania prawa do korzystania z Produktu lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu w całości lub w części.
 2. Licencja udzielana jest na bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
 3. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

 IX. Rękojmia

 1. Obowiązkiem Sprzedawca jest dostarczenie Klientowi Produktów lub Usług wolnych od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt lub Usługa ma wadę prawną lub fizyczną. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie art.558 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorcy.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące Produktu, Usługi lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej kontakt@stojanowska.com.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.

X. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowy liczonych od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@stojanowska.com; b) pisemnie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Bohaterów Września 1939 r. 1/4, 82-224 Szymankowo.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz w załączniku nr 2 do Regulaminu Sklepu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do usług cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta poprzez zaznaczenie zgody z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy lub pobranie Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 XI. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Dane kontaktowe zostały określone w pkt II niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane: a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies, a także gromadzenia danych ze strony stojanowska.com; b) do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji Zamówienia Produktu lub Usługi oraz obsługi Klienta związanej ze złożonym Zamówieniem lub realizacją Zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych; c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami, wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych; d) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu: *prowadzenia badań i analiz strony internetowej, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów; *dostosowania treści wyświetlanych na stronie internetowej do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług i produktów; *kontaktowania się z Tobą; *prowadzenia analiz statystycznych; *ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; *przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów; *zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami.
 3. Będę przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności: a) dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;b) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Zwracam jednak uwagę, że po wycofaniu zgody Twoje dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń; c) dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa; d) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO; e) dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa; f) dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do upływu okresu przedawnienia.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://stojanowska.com/polityka-prywatnosci/.
 7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://stojanowska.com/polityka-prywatnosci/.

XII. Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń: a) Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; b)Klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej; c) Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich; d) Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, czyli platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Przywołane w ustępach powyżej niniejszego punktu zapisy mają charakter jedynie informacyjny.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w tym umowy zawierane przez Sklep i o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu Sklepu. Do zakupionych Produktów lub Usług stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu obowiązującego w dniu sprzedaży. Zmiany Regulaminu Sklepu będą zgłaszane Klientom na stronie Sklepu.
 3. Wszelkie zmiany do Regulaminu Sklepu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy: a) Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego; b) Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1- Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Regulamin z dnia 02.08.2020 r. – wersja pdf

Link do Polityki Prywatności

Data publikacji: 02.08.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: —