Główna jednostka organizacyjna

Art. 4 pkt 16 RODO

„główna jednostka organizacyjna” oznacza:

a)jeżeli chodzi o administratora posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii, a jeżeli decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych zapadają w innej jednostce organizacyjnej tego administratora w Unii i ta jednostka organizacyjna ma prawo nakazać wykonanie takich decyzji, to za główną jednostkę organizacyjną uznaje się jednostkę organizacyjną, w której zapadają takie decyzje;

b)jeżeli chodzi o podmiot przetwarzający posiadający jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii lub, w przypadku gdy podmiot przetwarzający nie ma centralnej administracji w Unii – jednostkę organizacyjną podmiotu przetwarzającego w Unii, w której odbywają się główne czynności przetwarzania w ramach działalności jednostki organizacyjnej podmiotu przetwarzającego, w zakresie w jakim podmiot przetwarzający podlega szczególnym obowiązkom na mocy niniejszego rozporządzenia.

Motyw 22 RODO

„Jednostka organizacyjna” zakłada skuteczne i faktyczne prowadzenie działalności poprzez stabilne struktury. Forma prawna takich struktur, niezależnie od tego, czy chodzi o oddział czy spółkę zależną posiadającą osobowość prawną, nie jest w tym względzie czynnikiem decydującym.

Który musi wyznaczyć główną jednostkę organizacyjną?

Wyznaczenie głównej jednostki organizacyjnej dotyczy administratora (podmiotu przetwarzającego), który posiada więcej niż jedną jednostkę organizacyjną w więcej niż w jednym państwie Unii Europejskiej.

Główną jednostką organizacyjną będzie jednostka znajdująca się w miejscu, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii Europejskiej.

Jeżeli jednak decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych zapadają w innej jednostce organizacyjnej tego administratora w Unii Europejskiej i ta jednostka organizacyjna ma prawo nakazać wykonanie takich decyzji, to za główną jednostkę organizacyjną uznaje się jednostkę organizacyjną, w której zapadają takie decyzje.

Kryteria ustalania głównej jednostki organizacyjnej administratora

  • skuteczne i faktycznie zarządzanie za pośrednictwem stabilnych struktur polegające na podejmowaniu najważniejszych decyzji co do celów i sposobów przetwarzania;
  • ustalenie głównej jednostki organizacyjnej nie powinno zależeć od faktu, czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tej lokalizacji.

Kryteria wyznaczania głównej jednostki organizacyjnej administratora powinny być obiektywne.

Co nie jest brane pod uwagę podczas ustalania głównej jednostki organizacyjnej administratora?

O określeniu głównej jednostki organizacyjnej administratora nie decyduje obecność i wykorzystywanie środków technicznych i technologii do przetwarzania danych osobowych lub do czynności przetwarzania nie stanowią same w sobie o głównej jednostce organizacyjnej.

Która jednostka organizacyjna podmiotu przetwarzającego uważana jest za główną jednostkę?

Wyznaczenie głównej jednostki organizacyjnej dotyczy podmiotu przetwarzającego, który posiada więcej niż jedną jednostkę organizacyjną w więcej niż w jednym państwie Unii Europejskiej.

Główną jednostką organizacyjną będzie jednostka znajdująca się w miejscu, w którym:

  • znajduje się jego centralna administracja w Unii Europejskiej, lub
  • jeżeli nie ma centralnej administracji w Unii Europejskiej – jednostkę organizacyjną podmiotu przetwarzającego w Unii Europejskiej, w której odbywają się główne czynności przetwarzania w ramach działalności jednostki organizacyjnej podmiotu przetwarzającego, w zakresie w jakim podmiot przetwarzający podlega szczególnym obowiązkom na mocy

W jakim celu wyznacza się główną jednostkę organizacyjną?

Wyznaczenie głównej jednostki organizacyjnej jest niezbędne do wskazania tzw. wiodącego organu nadzorczego.

Kto ustala miejsce głównej jednostki organizacyjnej?

Administrator albo podmiot przetwarzający sami ustalają, gdzie znajduje się główna jednostka organizacyjna.

Czy wybór głównej jednostki organizacyjnej może zostać podważony?

Tak. Decyzja w przedmiocie wyznaczenia głównej jednostki organizacyjnej może zostać podważona przez organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy.

Źródła:

  1. Czerniakowski, komentarz do art. 4 pkt 16 [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, pod red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018, 281 – 285.
  2. Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego przyjęte 13.12.2016 r. WP 244 rew. 01, https://uodo.gov.pl/pl/10/5 [dostęp: 01.12.2020 r.].
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119 ze zm.)