Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI  – pełna wersja 

Ten dokument prezentuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu. Ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

Data ostatniej aktualizacji: 10.07.2023 r. 

ADMINISTRATOR 

Administratorem danych osobowych jest Natalia Stojanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew, NIP: 7422025606, adres e mail: kontakt@stojanowska.com.

DEFINICJE

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
 2. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii.
 3. Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet. Podstawowe typy plików cookie:
  • niezbędne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Za pośrednictwem Serwisu niezbędne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora;
  • funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Użytkownika wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
  • analityczne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu analityczne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
  • marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu marketingowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
  • wydajnościowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu wydajnościowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora.
  • inne pliki cookie – Administrator wykorzystuje również inne pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych.
   Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Polityka prywatności – niniejszy dokument.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
 6. Serwis – strona internetowa pod adresem wwww.stojanowska.com oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie.
 7. Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 9. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

UŻYTKOWNICY

 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.
 2. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik:
  • powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.

WSPÓŁADMINISTRATORZY

Współadministratorami danych osobowych są: 

 • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited). 
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych. W ramach Serwisu wykorzystywane są również wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
  • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
  • wydawania opinii o produkcie lub usłudze;
  • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe;
  • udziału w webinarze lub szkoleniu online;
 1. z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
  • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie,
  • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość;
  • przesyłania oferty usług lub produktów Administratora;
  • przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;
  • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  • wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy.
 1.  z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
  • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
  • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
  • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.
 1. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
  • tworzenia baz danych;
  • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „kancelaria.stojanowska”, konta w portalu LinkedIn pod nazwą „Natalia Stojanowska” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
  • obsługi strony internetowej (fanpage) w portalu Facebook pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska (“kancelaria.natalia.stojanowska”) i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tego fanpage;
  • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;
  • przechowywania nieopłaconych zamówień;
  • ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami;
  • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

PRAWA UŻYTKOWNIKA 

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. Na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądane informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
  • prawo żądania sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne;
  • prawo otrzymania kopii danych – Użytkownik ma prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osoby;
  • prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:
   • prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo, aby Administrator, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody, wydał dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. W ramach tego uprawnienia istnieje możliwość żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości po stronie Administratora i wskazanego podmiotu;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż cel marketingowy – Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
   • prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody;
   • prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@stojanowska.com lub pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew, NIP: 7422025606, wskazując zakres swoich żądań.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznym, księgowemu oraz bankom i operatorom płatności.
 2. Do głównych odbiorców danych należą:
  • H88 Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22 – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-maila;
  • AKS Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie (02-777), ul. Komisji Edukacji Narodowej 88 lok. 9 – podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową;
  • Fakturowania Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-389) Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 – podmiot zapewniający system do wystawiania faktur;
  • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera;
  • PayU z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 196 – obsługa systemu płatności i transakcji elektronicznych;
  • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się służbowy profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage) oraz grupa internetowa na platformie Facebook;
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy;
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis, rozwiązanie chmurowe do przechowywania dokumentów oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics; Google Workspace, reCaptcha).
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym obowiązek przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub organów ścigania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 1. Poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej różni się od tego poza obszarem EOG. Administrator współpracuje z podmiotami zarówno na terenie EOG, jak i poza nim.
 2. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji dostawcy usług posiadają oddziały lub spółki zależne na terenie EOG. Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim stosowane są mechanizmy zgodności (np. wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy, międzynarodowe normy certyfikacyjne) lub standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską przewidziane w art. 46 RODO. Ta decyzja ma zastosowanie w przypadku krajów trzecich objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza obszar EOG na podstawie zgody Użytkownika.
 3. Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych poza EOG znajdziesz kliknij tutaj. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:
  • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z przekazaniem opinii przez okres istnienia Serwisu;
  • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
  • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram, LinkedIn – przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na danym portalu społecznościowym;
  • dane osobowe przetwarzane docelów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

WYMÓG PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi czy zrealizowania zamówienia.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

 1. Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych przez sklep prawny w ramach Serwisu, historię aktywności na swoich profilach i grupach w social mediach na platformach Instagram, Facebook, LinkedIn. Przedmiotowa analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawcy danych usług, np. dostawca newslettera, właściciel platformy Instagram. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.
 2. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

PLIKI COOKIE I PODOBNA TECHNOLOGIA 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji, zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie.
 3. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie.
  • Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie;
  • Usuwanie plików cookie z urządzenia – Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do logowania);
  • Uniemożliwienie przechowywania plików cookie – Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Administratora może być niewidoczna;
  • Tryb incognito – Użytkownik ma możliwość korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki;
  • Inne urządzenia – w przypadku użycia przez Użytkownika innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookie.

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI 

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia swojej działalności gospodarczej, w tym stworzonego przez siebie Serwisu. 

 1. Formularz kontaktowy
  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego Administrator zbiera również dane osobowe w postaci adres IP oraz podpis Państwa przeglądarki. Powyższe dane osobowe są niezbędne w związku z wykorzystywanymi w Serwisie zabezpieczeniami, które pomagają między innymi przy wykrywaniu spamu.
 1. Media społecznościowe
  Administrator posiada profile społecznościowe na portalu Instagram, Facebook, LinkedIn. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Użytkownikiem, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności w ramach profilu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  Zasady panujące na portalach społecznościowych są ustalane przez Administratora, jednakże zasady korzystania z danego portalu społecznościowego wynikają z regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform.
  Użytkownik ma możliwość rezygnacji z obserwowania profilu Administratora w każdej chwili. Istnieje również możliwość blokady danego konta, w tym profilu Administratora. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że żadne treści tworzone przez Administratora nie będą wyświetlane Użytkownikowi. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny.
  Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.
 1. Wtyczki społecznościowe  
  Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wtyczek umożliwiających udostępnienie treści w tych serwisach społecznościowych, w szczególności „Udostępnij”. Przedmiotowe wtyczki są oznaczono logo danego serwisu społecznościowego.
  Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Użytkownika, jego dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.
  Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy Użytkownik posiada konto w danym portalu społecznościowym lub czy Użytkownik jest zalogowany. W przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta (profilu).
 1. Narzędzia zabezpieczające
  Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia zabezpieczające: 
  • reCAPTCHA
   Serwis wykorzystuje usługę reCAPTCHA, której celem jest zabezpieczenie Serwisu i ograniczenie możliwości przesyłania danych niewypełnianych przez człowieka, lecz generowanych przez programy zautomatyzowane lub boty. W trakcie wykorzystywania tego narzędzia dochodzi do sporadycznego badania czy zachowania osoby odwiedzającej niniejszą witrynę nie noszą znamion zachowań robotów i w takiej sytuacji dochodzi do zbierania danych osobowych (adresu IP), których odbiorcą danych osobowych jest Google LLC.
  • CleanTalk
   Serwis wykorzystuje wtyczkę antyspamową CleanTalk, która sprawdza adres IP Użytkownika oraz autentyczność podanego adresu e-mail. Adres IP Użytkownika, który zdecyduje się zostawić komentarz na stronie może być zapisany w plikach dziennika serwera, plikach dziennika CMS, plikach dziennika wtyczki.
 1. Narzędzia statystyczno- analityczne

W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje:

 • Google Analytics
  Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie adres IP użytkownika jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta; przeglądane podstrony w ramach Serwisu; czas spędzony w Serwisie i jego podstronach; przejścia pomiędzy podstronami Serwisu; źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu.
 • Statystyki dostępne w portalach społecznościowych
  Administrator wykorzystuje rownież dostępne na profilach społecznościowych tj. Instagram, Facebook, LinkedIn funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali. 

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce użytkownika; język; godziny dostępu oraz adres; strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie, jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.
 2. Administrator zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 3. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.

Data ostatniej aktualizacji: 10.07.2023 r.