Polityka prywatności

Użytkowniku!

Szanuję Twoją prywatność, dlatego poniżej przedstawiam informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, plikach cookies oraz technologiach wykorzystywanych na stronie www.stojanowska.com oraz wszystkich jej podstronach. Korzystając ze strony internetowej www.stojanowska.com, w tym także sklepu internetowego akceptujesz warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Chciałabym, abyś wiedział/a, że dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W tym celu zastosowałam odpowiednie środki techniczno – organizacyjne zapewniające ich ochronę zgodnie z wdrożonymi przeze mnie procedurami wewnętrznymi.

I. Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

Strona internetowa – witryna internetowa pod adresem wwww.stojanowska.com oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. sklep internetowy, formularz kontaktowy, newsletter, formularz do umieszczenia komentarza itp. 

Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych na stronie internetowej oraz profili utworzonych w social mediach

II. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Natalia Stojanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska NIP: 742-202-56-06 REGON: 364830113. Możesz się ze mną skontaktować wysyłając do mnie maila na adres: kontakt@stojanowska.com.

III. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies na blogu i jego podstronach, a także gromadzenia danych ze strony stojanowska.com
  • komentowanie na blogu wpisów blogowych
  • wysłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne)
  • informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych
 

2. niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:

  • przesłania oferty
  • wykonania usługi lub zawartej umowy, przesłania oferty na Twoją prośbę
 

3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:

  • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami
  • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych

4. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

  • zarządzania blogiem i tworzenia własnych baz danych
  • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „natalia.stojanowska” oraz konta w portalu LinkedIn pod nazwą „Natalia Stojanowska” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych
  • obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych
  • wysłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich
  • prowadzenia badań i analiz strony internetowej, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług
  • dostosowania treści wyświetlanych na stronie internetowej do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług
  • kontaktowania się z Tobą, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej
  • prowadzenia analiz statystycznych
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów
  • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami
 

IV. Odbiorcy danych osobowych

Udostępniam Twoje dane osobowe podmiotom wpierającym prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą. Dokonałam wyboru podmiotów zewnętrznych, którzy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 • podmioty zapewniające wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki newslettera,
 • podmioty zapewniające obsługę księgowo-podatkową, a także obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych
 • podmioty świadczące usługi w social media, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn
 • inni zleceniobiorcy lub podwykonawcy, a także podmioty prawne współpracujące z Administratorem, w tym inni prawnicy, doradcy podatkowi, czy graficy.

Podmioty te znajdują się na terenie Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

v. Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Jako administrator danych osobowych nie przekazuje bezpośrednio danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów trzecich, w szczególności firm o zasięgu międzynarodowej, tj. Facebook Inc., Linkedin Corporation, Google LLC może powodować, że Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wykorzystywane przeze mnie usługi świadczone przez dostawców międzynarodowych gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Zachęcam Cię do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności każdego z dostawców:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu: https://www.h88.pl/polityka-prywatnosci/

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Fakturowo. pl: https://www.fakturowo.pl/polityka-prywatnosci

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Będę przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem się na Newsletter

przez okres funkcjonowania Newslettera lub do czasy cofnięcia zgody. Zwracam jednak uwagę, że po wycofaniu zgody Twoje dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną

przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń

 • Pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody

do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Zwracam jednak uwagę, że po wycofaniu zgody Twoje dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń

 • Dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie

przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu marketingu bezpośredniego

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych

przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem social mediów

w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram, LinkedIn – przez okres istnienia Fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym.

 • Dane osobowe przetwarzane docelów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową

 będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do upływu okresu przedawnienia

Okresy przechowywania danych wskazane w latach są liczone s na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

VIII. Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzam Twoje dane osobowe. Niemniej jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą nie zostać w całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora

 

Pamiętaj, że Twoje uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do mnie jako Administratora poprzez adres kontakt@stojanowska.com wskazując zakres swoich żądań.

IX. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że niepodanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy osiągnięcia określonego celu. Przykładowo podanie danych osobowych jest konieczne w celu skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych na stronie internetowej, to nie musisz podawać swoich danych osobowych.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu mojej oferty, którą kieruję do Ciebie. Twoje dane mogą też być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na Twoje prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług, np. dostawca newslettera. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców newslettera i odwiedzających witrynę www.stojanowska.com oraz kierowanie do nich ciekawych treści czy spersonalizowanych reklam. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, jeżeli mogłoby mieć to wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

XI. Pliki cookies

Za pośrednictwem strony internetowej mogą być gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies). Dla potrzeb zarządzania stroną internetową i usprawnienia nawigacji używam plików cookies. Jeśli chcesz wiedzieć czym są pliki cookies polecam stronę: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych (funkcjonalności strony), celów statystycznych oraz prowadzenia marketingu produktów własnych i usług.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając w przycisk „Zgoda”, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je wyłączyć.

Pamiętaj, że masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Możesz również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki. W poniżej umieszczonych linkach zawarte są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Co więcej, możesz zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie za pośrednictwem Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

XII. Wykorzystywane narzędzia

Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki usprawniające działania strony internetowej.

 • Formularz kontaktowy na blogu

Korzystam z wtyczki formularza kontaktowego. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować za jego pośrednictwem będziesz musiał/a podać imię i nazwisko, adres e-mail, temat wiadomości oraz dane podane w treści wiadomości. Przedmiotowe dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Tobą. Musisz również wiedzieć, że korzystając z formularza kontaktowego zbieram Twój adres IP oraz podpis Twojej przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

 • Formularz zamówienia (Dane płatności) w Sklepie

Składając zamówienie w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Sprzedaży w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń. Dodatkowo musisz podać swoje dane osobowe w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu, tj. w celach statystycznych, archiwalnych, marketingu bezpośredniego. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. 

Jako administrator przechowuję dane osobowe przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 • social media -Fanpage na Facebooku, profil na Instagramie

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub Instagramie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage/Instagramem, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, tworzenia społeczności Fanpage/Instagrama.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie mojego Fanpage/Instagrama. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook czy Instagram wynikają z regulaminów firmy Facebook Inc. W każdej chwili możesz przestać obserwować mój Fanpage/Instagram. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące ode mnie jako Administratora a związane z Fanpage/Instagramem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jako administrator widzę Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

 • Narzędzia analityczne

Korzystam z wtyczki Statify w celu analizy statystyk. Stosowana przeze mnie wtyczka nie zbiera żadnych niepotrzebnych ani osobistych informacji, nie wymaga również plików cookies. Wtyczka nie zbiera adresów IP, bo liczy nie użytkowników, ale ilość wyświetleń. Analizuję statystyki w celu bieżącej aktualizacji i poprawy prowadzonego przeze mnie bloga.

 • Newsletter

Jeżeli zdecydujesz się i wyrazisz zgodę będę przetwarzała Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania Twojego adresu e-mail do listy subskrybentów poproszę Cię o potwierdzenie zapisu. Jeżeli to zrobisz, Twoje dane osobowe zostaną dodane do listy mailingowej w celu wysłania newslettera.

Subskrypcja mojego newslettera oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności.

Jednocześnie potwierdzając zapis na mój newsletter wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera, czyli informacji o wpisach blogowych, ciekawych produktach, usługach, polecanych linkach, wydarzeniach czy nowościach oferowanych przez Administratora lub osób trzecich polecanych przeze mnie.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.

System mailingowy, który wykorzystuję do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Ciebie działania związane z przesyłanymi do Ciebie e-mailami, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości lub newsletterze, moment wypisania się itd.

 • Linki odsyłające na blogu

Na stronie internetowej mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki afiliacyjne podchodzące od partnerskich sieci. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Jako Administrator nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony internetowe. Zachęcam do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 • Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. tj. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego korzystasz. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 • Nota prawna

Informacje i materiały do pobrania zamieszczone na mojej stronie internetowej, w szczególności w zakładce Blog mają charakter wyłącznie edukacyjny. Nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego i nie mogą zostać uznane za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na mojej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, a ja nie ponoszę odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji. Wszelkie materiały umieszczane na niej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że wskazano inaczej. Nie mogę zagwarantować, że będą aktualne czy przydatne w każdym stanie faktycznym. Zastrzegam sobie prawo do zmiany stanowiska, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, orzecznictwa, czy praktyki organów administracji.

Wszelkie materiały i informacje zawarte na mojej stronie można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Jeśli chcesz wykorzystać je w celach publicznych lub komercyjnych – napisz do mnie kontakt@stojanowska.com. Wszelkie materiały umieszczane na moim mojej stronie stanowią przedmiot praw autorskich i nie wyrażam zgody na kopiowanie ich w całości lub w części bez mojej wyraźnej i uprzednio wyrażonej zgody. Powyższe zastrzeżenie w zakresie uzyskania zgody nie ma zastosowania do materiałów oznaczonych jako bezpłatne wzory.

XIII. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest ważna od 22.01.2020 r. obowiązuje do czasu jej aktualizacji, o czym na pewno poinformuję na blogu. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany wprowadzane przeze mnie do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki Prywatności zostaną udostępnione na stronie internetowej. Zalecam każdorazowo przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.

Data ostatniej aktualizacji: 19.08.2020 r