Skip to content

Regulamin 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej pod adresem www.stojanowska.com  jest Natalia Stojanowska (radca prawny) wpisana na listę radców prawnych prowadząną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem wpisu GD/GD/2945, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew. Działalność gospodarcza jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7422025606.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj i zakres świadczonych usług, w tym usług elektronicznych świadczonych przez Kancelarię, warunki i zasady składania zamówień,  sposób zawierania i rozwiązywania umów na odległość, zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy, tryb postępowań reklamacyjnych.
 3. Regulamin obowiązuje na wszystkich stronach internetowych, na których pojawi się do niego odniesienie. 
 4. Na potrzeby Regulaminu, Kancelaria podaje swoje dane kontaktowe:
  • adres pocztowy: Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew, 
  • adres poczty elektronicznej: kontakt@stojanowska.com;
  • numer telefonu: +48 570617836, + 48 795385712.

2. DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie definicej należy rozumieć następująco: 
  • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Kancelarii lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta. 
  • Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Europejska Rada Usług Cyfrowych – niezależna grupa doradcza koordynatorów ds. usług cyfrowych dla celów nadzoru dostawców usług pośrednich; Rada Usług cyfrowych w rozumieniu art. 61 Aktu o usługach cyfrowych.
  • Komisja Europejska – organ wykonawczy Unii Europejskiej.
  • Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, który umożliwia Klientowi kontakt z Kancelarią.  
  • e-Konsultacje – usługa prawna świadczona przez Kancelarię na rzecz Klienta za pośrednictwem Internetu, środków komunikacji na odległość lub telefonicznie. 
  • Kancelaria – Natalia Stojanowska (radca prawny) wpisana na listę radców prawnych prowadząną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem wpisu GD/GD/2945 prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska,ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7422025606.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z Serwisu, oferowanych tam usług lub kontaktująca się z Kancelarią w celu zawarcia umowy. Klient może posiadać status Konsumenta, Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
  • Kodeks Etyki – zbiór zasad postępowania radcy prawnego obowiązujących w związku z wykonyaniem przez niego zawodu dostępny kliknij tutaj
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Nielegalne Treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa; nielegalne treści w rozumieniu art. 3 lit. h Aktu o usługach cyfrowych.
  • Opinie – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie.
  • Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna kliknij tutaj. 
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
  • Regulamin – niniejszy dokument lub podstrona Serwisu, dostępny kliknij tutaj.
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://stojanowska.com
  • System do e-Konsultacji  – serwis internetowy dostępny pod adresem https://tudzialprawny.pl/konsultacje-online/ umożlliwiający zakupu e-Konsultacji. 
  • Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli stron lub działania, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było zapobieżenie mu. Przykładem takiego zdarzenia jest powódź, włamanie, wojna, akt terroru, pandemia czy wprowadzenie stanu wyjątkowego.
  • Treści – wszelkie informacje, w tym dane osobowe i nieosobowe wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług elektronicznych.
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; usługa społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity), Dz. U. UE.L.2015.241.1.
  • Usługa prawna  – usługi świadczone przez Kancelarię drogą elektroniczną na rzecz Klienta, w tym e-Konsultacje; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Klient.  
  • Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
  • Dyrektywa 2011/93/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. U. U.E.L.2011.335.1.
 2. Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się Regulaminem. Mogą być pisane z wielkiej lub z małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia. 

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Kancelaria udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 2. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników. 
 3. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu. 
 5. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
 6. Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Kancelaria zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 7. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Kancelarii. 
 8. Kancelaria może weryfikować Treści pozostawione przez Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji reguluje załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Kancelaria podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

5. USŁUGI ELEKTRONICZNE. PUNKT KONTAKTOWY

 1. Kancelaria świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. 
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu –  z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi.
 3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania Serwisu. 
 5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą zaprzestania korzystania z funkcjonlaności Serwisu albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Kancelaria wyznaczyła punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@stojanowska.com. Punkt kontaktowy właściwy jest do bezpośredniej komunikacji z Użytkownikami oraz organami państw członkowskich należących do UE oraz Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Usług Cyfrowych.
 8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację:
  • w formie elektronicznej na adres: kontakt@stojanowska.com;
  • w formie tradycyjnej na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew. 
 9. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 10. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 
 11. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

6. USŁUGI PRAWNE 

 1. Kancelaria świadczy Usługi prawne za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub telefonicznie, które są dostosowane do rodzaju zlecenia Klienta. 
 2. Ostateczne określenie zakresu usługi oraz jej wycena następuje każodrazowo po analizie zapytania Klienta oraz informacji przez niego przekazanych. 
 3. Dostawa Usługi prawnej realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem oprogramowania do pracy grupowej (np. Google Workspace). 
 4. Realizacja Usługi online możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  • zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilną przeglądarkę internetowa obsługująca pliki cookie);
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
   a w przypadku e-Konsultacji również posiadanie słuchawek lub głośników do odtwarzania dźwięku, mikrofonu oraz kamery.
 5. Klient jest zobowiązany do ustalenia z Kancelarią terminu wykonania Usługi, o ile termin ten nie został określony w opisie Usługi lub ofercie Kancelarii. 
 6. W przypadku, gdy przedmiotem Usługi prawnej jest opracowanie dokumentów Kancelaria przygotowuje je w formie pisemnej w ustalonym z Klientem terminie, po zaakceptowaniu wynagrodzenia oraz zasad płatności przez Klienta. 
 7. Procedura zawarcia umowy o świadczenie Usług prawnych obejmuje:
  • skierowanie przez Klienta zapytania prawnego lub prośbę o wycenę zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub innego środka komunikacji na odległość; 
  • ustalenie z Klientem zakresu Usługi Prawnej, terminu realizacji oraz zakresu informacji koniecznych do jej zrealizowania, a w razie konieczności przekazanie przez Klienta tych informacji (dokumentów) do Kancelarii; 
  • przesłanie przez Kancelarię wyceny Usługi Prawnej oraz przesłanie Klientowi oferty zawierającej zakres świadczenia, termin jej wykonania, wycenę oraz zasady płatności;
  • akceptację oferty, o której mowa powyżej oraz podanie przez Klienta danych do faktury oraz adresu poczty elektronicznej. 
 1. Umowa zostaje zawarta w momencie przekazania Klientowi potwierdzenia otrzymania przez Kancelarię akceptacji Oferty złożonej Klientowi. 
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy wykonania wykonania Usługi prawnej w przypadku wystąpienia konfliktu interesu przewidzianego w Kodeksie Etyki, niezwiązanej ze świadczeniem pomocy prawnej, o charakterze bezprawnym lub bezzasadnym. 
 3. Kancelaria ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 Dni roboczych od dnia uzyskania przez kancelarię informacji uprawniających do odmowy wykonania Usługi prawnej zgodnie z punktem 6.9. Regulaminu, 

7. E-KONSULTACJE

 1. Klient dokonuje zakupu e-Konsultacji za pośrednictwem Systemu do e-Konsultacji. 
 2. W celu zamówienia e-Konsultacji za pośrednictwem Systemu do e-Konsultacji należy wejść na stronę internetową https://tudzialprawny.pl/konsultacje-online/, a następnie dokonać wyboru e-Konsultacji podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Systemu do e-Konsultacji.
 3. Wybór e-Konsultacji, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych e-Konsultacji do Koszyka.
 4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru e-Konsultacji, Klient powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. 
 5. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Klient zostanie przeniesiony do podstrony Systemu do e-Konsultacji, na którą wyświetli się informacja prezentująca wybrane e-Konsultacje, ich cenę, ilość, a także informacje o ich łącznym koszcie Usług („Podsumowanie koszyka”).
 6. W celu sfinalizowania zakupu Klient powinien nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy”, Klient zostanie przeniesiony na podstronę serwisu, w której zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy. 
 7. W celu zakupu e-Konsultacji konieczne jest podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do realizacji zlecenia, tj.:
  • imię;
  • nazwisko;
  • ulica;
  • kod pocztowy;
  • miasto;
  • adres e-mail;
   a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:
  • nazwa firmy (opcjonalnie);
  • numer NIP (opcjonalnie).
 8. Po podaniu danych osobowych Klient powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 9. W przypadku nieprawidłowości Systemy do e-Konsultacji będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu zakupu e-Konsultacji. 
 10. Przed dokonaniem finalizacji zakupu, Klient powinien:
  • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako “Przeczytałem(-łam) i akceptuję regulamin i politykę prywatności”, który zawiera aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie otwiera się odpowiednio podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką prywatności;
  • Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jestem świadomy(-ma), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przyjmuję to do wiadomości.
  • w zależności od wybranych Produktów:
   • wyrazić zgodę na dostarczenie usługi objętej zamówieniem w całości przed upływem terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca: „Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usługi objętej zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jestem świadomy(-ma), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przyjmuję to do wiadomości”;
   • wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej Zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia żądania odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, będę zobowiązany(-na) do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy”.
 11. Akceptacja checkboxów jest niezbędna do realizacji Zamówienia. 
 12. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Klient powinien wyrazić zgodę na realizację zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 13. Po kliknięciu w przycisk „kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane e-Konsultacje. 
 14. Klient ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „kupuję i płacę” potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Kancelarii zapłaty. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Kancelarią umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 15. Po złożeniu zamówienia Kancelaria niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klienta stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Klienta podanej w trakcie składania zamówienia. 
 16. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 7.15 Regulaminu.
 17. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie e-Konsultacji w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 7.15 Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody.
 18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w 7.15 Regulaminu.
 19. E- Konsultacja jest realizowana w terminie wybranym przez Klienta. 
 20. E- Konsultacja odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem narzędzia Google Meet lub telefonicznie. 
 21. Do przeprowadzenia e-Konsultacji Klient musi posiadać wymagania techniczne, o których mowa w 6.4 Regulaminu. 
 22. Kancelaria nie odpowiada za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji e-Konsultacji jeżeli przyczyna leży po stronie Klienta lub podmiotów trzecich, z których usług korzysta Klient. 
 23. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po stronie Kancelarii, Kancelaria wyznaczy inny termin realizacji e- Konsultacji. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji e- Konsultacji w nowym terminie lub zostanie zwrócona Klientowi – zgodnie z jego decyzją.
 24. Kancelaria zastrzega prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania e-Konsultacji w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem e- Konsultacji, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba. Kancelaria niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem e-mail o odwołaniu e-Konsultacji z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin. Punkt 7.5 zdanie drugie Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

8. WYNAGRODZENIE

 1. Za wykonane Usługi prawnej Kancelaria pobiera wynagrodzenie na podstawie faktury VAT. Usługi prawne objęte są 23% podatkiem VAT, który zostanie doliczony do każdej faktury. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT Kancelaria niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta i podejmie niezbędne czynności w celu pobrania prawidłowego wysokości podatku VAT. 
 2. Kancelaria przesyła faktury VAT w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w korespondencji elektronicznej.
 3. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 4. Wynagrodzenie z tytułu e-Konsultacji jest określone każdorazowo w opisie usługi w Systemie do e-Konsultacji. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu płatności dostępnego w Systemie do e-Konsultacji. 
 5. Termin płatności za Usługi prawne każdorazowo wskazany jest na fakturze VAT. 

9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 9.4 Regulaminu. 
 2. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • w formie elektronicznej na adres:  kontakt@stojanowska.com;  
  • w formie tradycyjnej na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Kancelaria ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem 9.4-9.5 Regulaminu. 
 7. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Punkt 9 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

10.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Kancelaria wyraża zgodę na pozasądowe metody rozwiązywania sporów. 
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Klient ma między innymi możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj

11.DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, o ile wyłączenie tej odpowiedzialności jest zgodne z Kodeksem etyki. 
 2. W czasie trwania Siły wyższej, Strony zawartej Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia Siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu zawartej Umowy. 
 3. Punkt 12 Regulaminu ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu Siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie Siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy.

13. ZMIANY REGULAMINU 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy. 
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Kancelarii lub Kancelaria posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Kancelaria zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Kancelaria jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 
  • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu
  • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji lub aktów o analogicznym charakterze, jak również wytycznych w jakim dokumenty te modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Kancelarię obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  • wprowadzenie przez Kancelarię nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu;
  • wprowadzenie przez Kancelarię nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych; 
  • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem.
 5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 6. Kancelaria informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
  • treści proponowanej zmiany Regulaminu;
  • dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
  • jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  • Kancelarią a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • Kancelarią a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego
  • Kancelarią a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Kancelarię. 
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Kodeks etyki.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.07.2023 r. 

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2024 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik Nr  2 do ustawy o prawach konsumenta

Załącznik nr 3 – Zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji