Dane dotyczące zdrowia

Dane dotyczące zdrowia Art. 4 pkt 15 RODO „Dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. Jakie dane mogą być zakwalifikowane jako dane dotyczące zdrowia w rozumieniu RODO? Dane osobowe dotyczące zdrowia to wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające

Więcej

Dane biometryczne

Art. 4 pkt 14 RODO „Dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Dane biometryczne, czyli jakie? Dane biometryczne, to dane osobowe, które: wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych

Więcej

Dane genetyczne

Dane genetyczne Art. 4 pkt 13 RODO “Dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej. Czym są dane genetyczne? Dane genetyczne dotyczą cech, które zostały odziedziczone lub nabyte. Cechy te muszą ujawniać niepowtarzalne informacje o danej

Więcej

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja Art. 4 pkt 5 RODO „Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Czym jest pseudonimizacja? Zacznijmy od samej nazwy.  Pseudōnymos (z greckiego) albo pseudonyme (z francuskiego) oznacza fałszywie nazwany

Więcej

Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania Art. 4 pkt 3 RODO „Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywania danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Tyle jeżeli chodzi o definicję. O co chodzi z tym ograniczeniem przetwarzania? Zacznijmy może od samej definicji przetwarzania. Przetwarzanie to najprościej rzecz ujmując przetwarzanie operacja lub kilka operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny. Przetwarzaniem może być: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,

Więcej

Profilowanie

Profilowanie Art. 4 pkt 4 RODO “Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.   Profilowanie według RODO, czyli co? To szczególny

Więcej

Dane Osobowe

Dane Osobowe Definicja art. 4 pkt 1 RODO “Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,

Więcej

Współadministrator danych osobowych

Współadministrator danych osobowych RODO w mediach społecznościowych Data wpisu: 06.06.2020 r.  Data aktualizacji: 26.08.2022 r.  Współadministrator danych osobowych to inaczej administrator, który wspólnie z innym administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 26 ust. 1 RODO). Aby można było mówić o współadministrowaniu musi być co najmniej dwóch administratorów. Tyle jeżeli chodzi o definicję prawną. W praktyce oznacza to tyle, że dwa niezależne podmioty posiadają nie tylko faktyczny

Więcej

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych Ochrona danych osobowych Autor Justyna Kocur-Czarny Praktycznie każdy z nas korzysta z rozwiązań czy usług innych podmiotów. Usługi te są zarówno płatne, jak i nieodpłatne. Zakres wykorzystywanych aplikacji, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, jest bardzo szeroki. Większość firm posiada strony internetowe, korzysta z usług hostingu, utrzymaniu infrastruktury. Oprócz tego, wiele podmiotów korzysta z usług biur rachunkowych, usług doradczych czy marketingowych.

Więcej

Rejestr czynności przetwarzania

RODO nakłada osoby, które przetwarzają dane osobowe wiele obowiązków, w tym obowiązek prowadzenia określonej dokumentacji. Jednym z nich jest nakaz prowadzenia rejestru czynności przetwarzania (dalej także jako „rejestr”) (art. 30 ust. 1 RODO). Do prowadzenia przedmiotowego rejestru został zobowiązany w zasadzie każdy administrator. Administrator, czyli kto? Najprościej rzecz ujmując administratorem jest każdy podmiot, bez względu na to czy jest to osoba fizyczna czy osoba prawna

Więcej