Strona trzecia

Art. 4 pkt 10 RODO

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Kto może być stroną trzecią?

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • organ publiczny
 • jednostka lub podmiot 

Kto nie może być stroną trzecią?

 • osoba, której dane dotyczą
 • administrator
 • podmiot przetwarzający
 • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych
 • osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych

Co to właściwie oznacza?

Strona trzecia nie bierze udziału w przetwarzaniu, jak czyni to administrator czy podmiot przetwarzający. Inaczej rzecz ujmując, jest podmiotem zewnętrznym względem operacji danych, których nie dokonuje.

Jak zatem ustalić czy dany podmiot jest stroną trzecią?

W celu ustalenia czy mamy do czynienia ze stroną trzecią musimy w pierwszej kolejności ustalić, czy mamy do czynienia z osobą fizyczną, osobą prawną, organem publicznym lub jednostką lub podmiotem publicznym, a następnie czy nie można ich zakwalifikować jako administratora, podmiotu przetwarzającego, osób upoważnionych lub osobą fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane.

Ważne!

W momencie, gdy strona trzecia:

 • zacznie przetwarzać dane osobowe samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, w tym zacznie określać cele i sposoby przetwarzania, to stanie się administratorem danych osobowych;
 • zacznie przetwarzać dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora stanie się podmiotem przetwarzającym lub osobą upoważnioną – w zależności od łączącej relacji z administratorem;
 • zostaną jej ujawnione dane osobowe stanie się odbiorcą.
 

Źródła:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 r., L 119/1 ze zm.), Lex.
 2. P. Figielski, Komentarz do art. 4 rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, pod red. P. Figielski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Lex.
 3. Komentarz do art. 4 [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, pod red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Lex
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on email
Email
.