Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw

Art. 4 pkt 24 RODO

„Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw” oznacza sprzeciw wobec projektu decyzji dotyczącej tego, czy doszło do naruszenia [RODO] lub czy planowane działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne z [RODO], który to sprzeciw musi jasno wskazywać wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, oraz gdy ma to zastosowanie – wagę ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu danych osobowych w Unii.

Czym jest mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw?

Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw jest elementem procedury współpracy pomiędzy organami nadzorczymi (art. 60 RODO).

Jest to sprzeciw od projektu decyzji w przedmiocie ustalenia:

Co powinien zawierać sprzeciw?

Po pierwsze, mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw musi w każdym przypadku jasno wskazywać wagę, wynikającego z przygotowanego przez wiodący organ nadzorczy projektu decyzji, ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

Po drugie, jeżeli projekt decyzji przygotowany przez wiodący organ nadzorczy mógłby wpływać na swobodny przepływ danych osobowych w UE, wówczas mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw powinien również określać wagę ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu danych osobowych w UE. 

Kto może złożyć sprzeciw?

W ramach procedury współpracy organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy (inny niż wiodący organ nadzorczy) posiada uprawnienia do zgłoszenia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu wobec projektu decyzji opracowanego przez wiodący organ nadzorczy.

Jakie uprawnienia ma zatem wiodący organ nadzorczy?

Wiodący organ nadzorczy może nie przychylić się do mającego znaczenia dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu.

Co dzieje się w sytuacji, kiedy wiodący organ nadzorczy nie uwzględnia przedmiotowego sprzeciwu?

W takiej sytuacji spór musi być rozstrzygnięty w ramach mechanizmu zgodności przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD) (art. 65 ust. 1 lit. a RODO).

Co dzieje się w sytuacji, kiedy wiodący organ nadzorczy uwzględnia mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw?

Jeżeli wiodący organ nadzorczy zamierza przychylić się do zgłoszonego mającego znaczenia dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu, w takiej sytuacji przedkłada innym organom nadzorczym, których sprawa dotyczy zmieniony projekt decyzji w celu uzyskania ich opinii.

Źródła:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119 ze zm.)
  2. Litwiński, komentarz do art. 4 [w:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, pod red. Litwiński, Barta, Kawecki, Warszawa 2018, Legalis.
  3. Sakowska-Baryła, komentarz do art. 4 pkt 24 [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, pod red. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018, Legalis