Wynagrodzenie za pracę. Czyje ono tak naprawdę jest?

Moje, Twoje, a może jednak Nasze? Wynagrodzenie za pracę. Czyje ono tak naprawdę jest? Prawo rodzinne W Polsce cały czas najpopularniejszym ustrojem majątkowym jest ustawowy ustrój majątkowy. Co oznacza, że mają zastosowanie ogólne zasady wyrażone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczącym tego co wchodzi w skład majątku wspólnego. Jednocześnie coraz to popularniejsza jest forma prowadzenia osobnych rachunków bankowych przez każdego małżonka z jednoczesnym dzieleniem się kosztami utrzymania wspólnego

Więcej

Prawa autorskie w małżeństwie

Prawa autorskie w małżeństwie Prawa autorskie W typowej polskiej rodzinie mamy do czynienia z ustawowym ustrojem majątkowym, co oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W takiej sytuacji do majątku wspólnego należą m.in.: POBRANE wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

Więcej

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć na przykładzie dyskryminacji kobiet 1 marca obchodzimy dzień bez dyskryminacji i choć mamy XXI w. ciężko twierdzić, że nie ma dyskryminacji na świecie.  Czym jest dyskryminacja ze względu na płeć? Dyskryminacja ze względu na płeć oznacza nierówne traktowanie osoby ze względu na jej przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Z dyskryminacją ze względu na płeć mamy do czynienia także wówczas, gdy kobieta dyskryminuje inne kobiety lub mężczyźni dyskryminują innych

Więcej

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane z FGŚP w następstwie wystąpienia COVID-19

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, dalej jako „tarcza antykryzysowa”) wprowadziła do polskiego porządku prawnego wiele zmian prawnych mających na celu wsparcie polskich przedsiębiorców. Jednym z wprowadzonych przez ustawodawcę rozwiązań jest możliwość wystąpienia przez przedsiębiorcę z wnioskiem o przyznanie świadczenia

Więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 26 marca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 26 marca 2020 r.

Więcej

Praca zdalna

Aktualizacja: 23.03.2020 r. Pomimo, że jeszcze do niedawna praca zdalna nie była uregulowana w polskich przepisach prawnych, to jednak była wykorzystywana przez wiele zakładów pracy. Już na wstępnie należy zaznaczyć, że pracy zdalnej nie należy utożsamiać z telepracą uregulowaną w art. 675 – 6717 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.; dalej jako „Kodeks pracy”). Podstawowa różnica między

Więcej

KORONAWIRUS a PRAWO

Aktualizacja: 23.03.2020 r. Obecna sytuacja nie tylko w Polsce, ale i na świecie rodzi wiele pytań, w tym pytań prawnych związanych m.in. z przestrzeganiem przepisów prawa. Od paru dni polscy pracodawcy w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem zastanawiają się jakie działania w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby mogą podjąć we własnym zakładach pracy. Nie chodzi tutaj tylko o zaopatrzenie pracowników w środki czystości, tj. żele czy chusteczki antybakteryjne, lateksowe rękawiczki, ale przede wszystkim działania o charakterze prawnym.

Więcej

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu koronawirusa – najczęściej zadawane pytania

W związku z podjęciem przed rząd szeroko zakrojonych działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałaniu i ograniczeniu rozpowszechniania się koronawirusa (COVID-19), Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie od 12 marca 2020 r. (czwartek) do 25 marca 2020 r. (środa). Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonych placówkach oświatowych polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty jest

Więcej

Sabbatical

Coraz częściej można usłyszeć o urlopie sabbaticalo’wym. Czym jednak jest sabbatical i kto może sobie na niego pozwolić? Termin sabbatical wywodzi się m.in. od pojęcia szabatu, który oznacza siódmy dzień tygodnia rozumiany jako dzień odpoczynku, choć w przykazaniach Starego Testamentu pojęcie szabatu zostało zdefiniowane również jako cały rok. W słowniku języka angielskiego możemy odnaleźć definicję sabbatical year rozumianą jako urlop z pełnym lub częściowym

Więcej

Radca prawny na etacie a urzędówka

Radca prawny na etacie a urzędówkaZawód Radcy Prawnego Autor Justyna Kocur-Czarny Na stronie internetowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych ukazała się opinia z dnia 8 grudnia 2019 r. w sprawie czasu pracy i wynagrodzenia ze stosunku pracy radcy prawnego świadczącego pomoc prawną z urzędu, która dotyczy interpretacji przepisów art. 80 z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040

Więcej