Konkurs. Czy potrzebny jest regulamin?

dla Przedsiębiorców

regulamin konkursu w social mediach

Konkurs w social mediach to obecnie jedna z najpopularniejszych narzędzi marketingowych, które pozwala nie tylko na pozyskanie nowych obserwujących na profilu społecznościowym, ale także na zwiększenie rozpoznawalności marki. Konkurs to szczególna forma przyrzeczenia publicznego, która bardzo ubogo została uregulowana w przepisach, co może powodować wątpliwości przy jego organizacji.

Czy organizując konkurs potrzebny jest regulamin konkursu?

Art.  921 §  1 Kodeks cywilny

Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.

Tak.

Choć jedynym wymogiem określonym wprost przez przepisy regulujące przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej jest konieczność podania terminu, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę. Jednak zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze przedmiotu kładzie się nacisk na konieczność jego posiadania. Godne uwagi jest to, że w aspekcie podatkowym jest on wręcz obowiązkowy. 

Zasadniczo pojęcie konkursu zawiera w sobie kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, określającym m.in. organizatora i uczestników konkursu, zasady rywalizacji, zasady wyboru zwycięzców i nagrody. Następnie uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, określone w regulaminie, które z samej natury konkursu winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie budzi też wątpliwości, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.03.2017 r., II FSK 394/15

Regulamin konkursu jako element obowiązkowy regulaminu każdej platformy

Obowiązek posiadania regulaminu wynika również z większości platform, na których te konkursy przeprowadzamy. Do takich platform społecznościowych zaliczamy Instagram, Facebook czy YouTube. W związku z tym, organizując konkurs w social mediach bez regulaminu łamiesz regulamin platformy i Twoja „idealna akcja promocyjna” może zostać zablokowana.

Instagram

„W przypadku korzystania z serwisu Instagram do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za:

 • oficjalny regulamin; […]”

Wskazówki dotyczące promocji, Instagram, dnia 09.04.2021, online – link 

Facebook

„W przypadku korzystania z platformy Facebook do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za:

 • oficjalny regulamin […]”

Regulamin Facebooka, dnia 09.04.2021 r., online – link  

YouTube

„1. Musisz opublikować „Oficjalne zasady”, które: […]”

Zasady i wytyczne YouTube dotyczące konkursów, dnia 14.02.2021 r., online – link  

E-book Konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem zawiera cały rozdział poświęcony regulaminowi konkursu. W rozdziale omówiono 25 najważniejszych elementów, które powinien zawierać regulamin wraz z przykładami postanowień regulaminowych. 

Rozdział IV. Regulamin – wróg czy jednak przyjaciel

 1. Czy muszę mieć regulamin?
 2. Jakie elementy powinien zawierać regulamin konkursu?
 
Z pomocą tego e-booka z pewnością zorganizujesz legalny konkurs w social mediach!

Po co właściwie ten regulamin konkursu?

Celem regulaminu jest dokładne opisanie zasad uczestnictwa w konkursie, zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu oraz określenie treści przyrzeczenia publicznego. W rzeczywistości ma on również usunąć ewentualne wątpliwości uczestników na temat jego zasad. Dodatkowo regulamin konkurs powinien zabezpieczać również interesy przyrzekającego nagrodę.  

W regulaminie spełnia się również wszystkie obowiązki prawne.

Przykłady:

 • obowiązek związany z ochroną danych osobowych
 • obowiązek podania do publicznej wiadomości terminu, w ciągu, którego można ubiegać się o nagrodę
 • zastrzeżenie, że przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła (zadania konkursowego)

 

Regulamin konkursu nie jest umową, a jednostronną czynnością prawną. Oznacza to, że regulamin konkursowy nie podlega przepisom odnoszącym się do umów. Zdarza się czasem, że organizator konkursu wprowadza w warunkach konkursowych jakieś dodatkowe wymagania, które nie mieszczą się w definicji przyrzeczenia publicznego i przy ewentualnym sporze sąd rozstrzygający sprawę można uznać, że nie mieliśmy do czynienia z przyrzeczeniem publicznym, lecz umową. To zaś powoduje, że do regulaminu stworzonego w formie umowy należy stosować inne przepisy prawa. Należy zatem ostrożnie tworzyć postanowienia regulaminu konkursowego.

Pamiętaj!

Możesz nazwać swoją akcję promocyjną jak chcesz. Rozdanie, akcja promocyjna, losowanie. O tym czy dana akcja promocyjna to konkurs  decyduje jego treść!

Jako przykład wskazywana jest sytuacja, w której przyrzekający nagrodę konkursową uczyni wyraźne zastrzeżenie, że skierowane do ogółu przyrzeczenie […] wymaga przyjęcia przez wykonanie czynności lub dzieła albo w inny sposób (np. przez przesłanie karty uczestnictwa) i wtedy między nim a osobami, które zachowały się zgodnie z wymaganiem, dojdzie do zawarcia umowy i do takiej umowy można stosować jedynie w drodze analogii przepisy art. 919-921 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2011 r. VI ACa 282/11, LEX nr 1130437).

Wyrok Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu z dnia 12 listopada 2017 r., sygn. I C 541/17

Jak elementy powinien zawierać regulamin konkursu?

W związku z tym, aby uniknąć późniejszych wątpliwości i problemów regulamin powinien być możliwie dokładny, czyli w sposób wyczerpujący opisywać wszystkie zagadnienia dotyczące konkursu. Jednocześnie powinien być jasny i dla każdego zrozumiały… a dodatkowo nie za długi 😉

Typowe elementy regulaminu:

 1. Nazwa konkursu (np. „Wiosenne inspiracje 2021”)
 2. Forma przeprowadzenia konkursu (przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej)
 3. Dane przyrzekającego nagrodę
 4. Dane organizatora, jeżeli nie jest nim przyrzekający nagrodę
 5. Dane kontaktowe
 6. Właściwość terytorialna (np. obszar Rzeczypospolitej Polskiej)
 7. Cel konkursu (np. promowanie rękodzieła artystycznego)
 8. Katalog podmiotów mogących ubiegać się o nagrodę konkursową (np. osoby fizyczne, osoby prawne)
 9. Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w konkursie (wymagania merytoryczne i wymagania formalne)
 10. Opis zadania konkursowego
 11. Wyszczególnienie nagród (ile nagród, jaka wartość, jaka nagroda) i ewentualnie wyróżnień
 12. Skład komisji konkursowej, o ile ją powołano
 13. Kryteria oceny nadesłanych prac konkursowych
 14. Procedura i termin nadsyłania prac konkursowych
 15. Sposób i termin rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia laureata
 16. Sposób wydania nagrody albo nagród
 17. Sposób publikacji wyników konkursu i powiadomienia o wygranej laureata (-ów)
 18. Reklamacje
 19. Obowiązek informacyjny z RODO
 20. Prawa autorskie, o ile jest to konieczne
 21. Informacje o podatkach i ewentualnych zwolnieniach
 22. Klauzula informacyjna, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez platformę, na którym odbywa się konkurs, ani też z nim związany
 23. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy (np. serwisu Instagram) za roszczenia uczestników

Oprócz elementów wskazanych powyżej, regulamin konkursu może zawierać jeszcze inne elementy konieczne do jego przeprowadzenia w zależności od tego jak go chcesz zorganizować.

[…] Nie budzi wątpliwości, że dane przedsięwzięcie może być uznane za konkurs, jeżeli posiada stosowny regulamin. Regulamin taki powinien jasno określać organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców i zasady wydawania nagród zwycięzcy (zwycięzcom).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017, III SA/WA 34/16

Wzór regulaminu konkursu

Wzór REGULAMINU KONKURSU zawiera:

 • postanowienia wstępne,
 • postanowienia ogólne,
 • wyłącznie odpowiedzialności właściciela platformy,
 • warunki uczestnictwa, 
 • warunki uczestnictwa, 
 • zadanie konkursowe,
 • przebieg i rozstrzygnięcie konkursu,
 • nagrody,
 • podatki, w tym metoda ubruttowienia nagród,
 • wyłączenie odpowiedzialności organizatora – w odpowiednich sytuacjach,
 • klauzula informacyjna RODO,
 • licencja,
 • postępowanie reklamacyjne,
 • postanowienia końcowe.

 

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm. 
 2. G.Sikorski, komentarz do art. 921, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019, Le
 3. Wyrok Naczelnego Sądu Apelacyjnego z 22 marca 2017 r., II FSK 394/15, Lex
 4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV C189/12, Lex 
 5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017, III SA/WA 34/16, Lex 
 6. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu z dnia 12 listopada 2017 r., sygn. I C 541/17, Lex 
 7. Instagram, Wskazówki dotyczące promocji, Instagram, dnia 09.04.2021, online – link 
 8.  Facebook, Regulamin Facebooka, dnia 09.04.2021 r., online – link  
 9. YouTube, Zasady i wytyczne YouTube dotyczące konkursów, dnia 14.02.2021 r., online – link  
 10. W. Piechocki, Prawne zasady realizacji konkursów, Warszawa 1976, s. 39-45

Aktualizacja 10.07.2021

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print