Rejestr umów o dzieło

dla Przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2021 r. osoba zamawiająca dzieło ma obowiązek poinformować ZUS o takiej umowie o dzieło w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło dotyczy płatnika składek lub osoby fizycznej zlecającej wykonanie dzieła od 1 stycznia 2021 r., jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przykłady:

Jeśli jesteś fundacją i nie jesteś płatnikiem składek, to nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, to musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Kogo nie dotyczy obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS?

Obowiązek nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności

Jak dokonać zgłoszenia umowy o dzieło?

Zgłoszenie można dokonać tradycyjnie lub elektroniczne przez platformę PUE ZUS. 

Zgłoszenia trzeba dokonać na formularzu ZUS RUD.

Formularz jest dostępny na stronie ZUS: tutaj. 

ZUS przygotował również instrukcję jak prawidłowo wypełnić druk ZUS RUD, a także w jaki sposób wysłać plik przez platformę internetową PUE ZUS.

Instrukcja  informująca jak wypełnić formularz ZUS RUD dostępna jest pod tym linkiem: tutaj. 

Poniżej przykładowe wypełnienie druku ZUS RUD. 

Czy muszę zgłosić umowę o dzieło, która została zawarta przed 1.01.2021 r., ale została lub zostanie zrealizowana po 1.01.2021 r.?

Należy zgłaszać wyłącznie umowy o dzieło, które zostały zawarte od 1 stycznia 2021 r. 

Czy ustne umowy o dzieło również należy zgłaszać do ZUS?

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS nie różnicuje umów o dzieło ze względu na formę. Oznacza to, że zarówno umowy zawarte w formie pisemnej, dokumentowej czy ustnej należy zgłosić jeżeli podlegają one zgłoszeniu do ZUS. 

Czy muszę zgłaszać umowę o dzieło, która została zawarta z płatnikiem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą?

Zgłoszeniu nie podlega umowa o dzieło zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamawiającemu oświadczenie, że wykonywane na podstawie tej umowy usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności.

Jeśli umowa o dzieło została zawarta z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą ale usługi wykonywane na podstawie umowy nie wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności, to należy taką umowę  zgłosić do ZUS jako zawartą z osobą fizyczną.

Czy zgłaszane umowy o dzieło podlegają oskładkowaniu?

Nie. Umowy o dzieło, które są wykazywane w formularzu RUD nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie są oskładkowane.

Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie rejestru umów o dzieło – FAQ Umowy o dzieło. 

Jeżeli nie masz pewności czy musisz zgłosić zawartą umowę o dzieło, to napisz do mnie.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print
Share on email
Email

Źródła:

  1. Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.)
  2. Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 ze zm.)
  3. Załącznik nr 24 do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)
  4. ZUS, Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r. (online:) https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne, dostęp: 11.02.2021 r. 
  5.  ZUS, Zgłoszenie umowy o dzieło (online:) https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/zgloszenie-umowy-o-dzielo/2723799, dostęp: 11.02.2021 r.
  6.  ZUS, Pytania i odpowiedzi – zgłaszanie do ZUS umów o dzieło (online:) https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne, dostęp: 11.02.2021 r.